Земеделието изкара близо 4 млрд. евро през 2010

A A+ A++ A

Министерският съвет прие днес, 14 декевмри, годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието – Аграрен доклад 2011.

Според документа стойността на брутната продукция от отрасъл "Селско стопанство" за 2010 г. по текущи цени на производител възлиза на 7.6 млрд. лв. (3.9 млрд. евро), което е увеличение с 2% спрямо предходната 2009 г.. Този прираст се дължи предимно на растениевъдството, се посочва още в доклада, цитиран от пресцентъра на МС.

В документа е направен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2010 г. и са представени прогнози за 2011 г.

Анализирани са икономическите показатели за селското стопанство и производствените резултати в растениевъдството, животновъдството, лозарството и винопроизводството.

През 2010 г. се наблюдава преодоляване на спада, регистриран през предходната година, като брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл "Селско, горско и рибно стопанство" отбелязва ръст от 4,6% в реално изражение.

По предварителни данни, за първото полугодие на 2011 г. аграрният сектор е формирал БДС в размер на 1 371 млн. лв., което представлява относително запазване спрямо същия период на 2010 г. в реално изражение (понижение от 1%).

През 2010 г. аграрният стокообмен бележи увеличение с 15,2% спрямо 2009 г., като темпът на нарастване на износа на селскостопански стоки (24,1%) значително изпреварва този при вноса (4,9%).

В резултат, традиционно положителното търговско салдо в аграрната търговия на страната нараства близо два пъти и половина спрямо предходната година до 939,5 млн. щ. д.

В рамките на 2010 г. аграрният отрасъл е подпомогнат със средства в размер на 1 406,4 млн. лв. (719,1 млн. евро) общо от европейските фондове и националния бюджет. От тях 722 млн. лв. са по Програмата за развитие на селските райони и 464,8 млн. лв. - по линия на директните плащания, включително специфично подпомагане и национални доплащания.

Финансовата подкрепа е един от факторите, допринесли за стабилизиране на отрасъла през 2010 г.

В Аграрния доклад са представени приоритетите, целите на политиката в аграрния отрасъл и действията за тяхното постигане през 2012 г., които са в съответствие с Програмата на правителството за европейско развитие на България 2009 - 2013 г.

Приоритет в дейността на Министерство на земеделието и храните през 2012 г. ще бъде активното участие в дискусията за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2013 г. и защитата на позиции, отчитащи интересите на българското земеделие.

#земеделие #Министерски съвет #доклад

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай