Смяната на доставчика на ток в 6 стъпки. И винаги внимавайте за нелоялни търговци

Смяната на доставчика на ток в 6 стъпки. И винаги внимавайте за нелоялни търговци
A A+ A++ A


Възможността за смяна на доставчика на електроенергия е един от маркерите за реалното освобождаване на пазара на електроенергия. Тя предоставя избор на клиентите между различни доставчици, а от друга страна стимулира доставчиците на ток да предлагат по-добри условия за сделки. Това засилва конкуренцията на пазара и по естествен път балансира интересите на различните участници и цените на енергията.

В същото време обаче, както всеки нов процес, и смяната на доставчика на ел.енергия крие рискове, особено за битовите потребители. Едно домакинство не разполага с капацитета на едно предприятие за оценка и сравняване на различните оферти, нито има възможност да проучи историята и възможностите на новия доставчик.  Затова се предвижда процесът на либерализация да протече на етапи в рамките на поне 5 години. Експертите съветват потребителите да не се втурват към нови доставчици, без да са сигурни, че разполагат  с достатъчно и коректна информация за пазара на електроенергия и отношенията между различните играчи на него.

Иванка Диловска от Института за енергиен мениджмънт (EMI) предупреди потребителите да бъдат внимателни, когато сменят доставчика си на ток, за да не попаднат на нелоялни търговци. Ето един пример, който дава експертът на EMI - невключване в оферираната цена на таксата "Задължение към обществото". "В сегашната ни цена за енергия – дневна и нощна, се включва и т.нар. цена „Задължение към обществото“, и средната излиза над 10 стотинки на киловатчас. Може да се появи търговец, който да обяви цена 10 стотинки на киловатчас, което изглежда добре, но след това уловката е в това, че отделно към тези 10 стотинки на киловатчас, той ще си добави и цената „Задължение към обществото“, която е около 4 стотинки".

Както препоръча председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов много важно е, преди да предприеме тази стъпка, всеки потребител да е отлично информиран.

И все пак, предвид намерението на различни компании, в частност такива от телекомуникационния сектор, да включат в пакетите си и услугата по доставка на електроенергия, е добре българските потребители да бъдат запознати с процедурата за смяна на доставчика стъпка по стъпка.

Наскоро КЕВР публикува инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили.  Сред одобрените документи от КЕВР са предвидени отделни образци за пълномощно за физически и за юридически лица, а също така и образец на Заявление за смяна на доставчик за клиент със стандартизиран товаров профил.

Пазарни проучвания показват, че основните причина за смяна на доставчика в страните от ЕС са:

- търсене на най-изгодна цена,

- неудовлетвореност от досегашния доставчик заради нечестни търговски практики и фактуриране/сметки за ток,

- възползване от наличието на повече конкуренция, в.ч. и трансгранична, която допълнително намалява цените.


За да е сигурен потребителят, че ще постигне целта, която си поставя със смяната, трябва да има възможност да търси и да провери информация за различни оферти, преди да встъпи в сделка с новия доставчик.


За да бъде гарантирана честна и ефикасна конкуренция между всички доставчици на пазара за крайни потребители, е важно клиентите да могат да взимат напълно информирани решения за смяна. Трябва да има поне един неутрален инструмент за сравнение на цените във всяка страна. Този инструмент трябва да предоставя актуална и надежда информация за наличните оферти. Един от проблемите на нашия пазар е, че такъв неутрален инструмент засега липсва.


Много важно е да се помни, че Клиентите носят отговорност за това да познават условията на съществуващия в момента договор. Във връзка с процеса на смяна на доставчика е особено важно да се знаят датата на изтичане на услугата, ако е налице срочен договор, периодът на известяване и дали се предвиждат такси за ранно прекратяване на договора.


В противен случай може да се стигне до неприятни последствия, като например плащане на неустойки за предсрочно прекратяване на договора с настоящия доставчик или поради изтичане на срока на договора и пропускане на неговото подновяване – клиентът да бъде служебно прехвърлен при доставчик от последна инстанция.


Ако на фона на все още множеството неизвестни, потребителят все пак реши да смени доставчика си, ето какво трябва да направи стъпка по стъпка.

Как се сменя доставчикът на ел.енергия: стъпките

Смяната на доставчика е действие, чрез което клиентът променя своя доставчик. Това означава, че точката на измерване, свързана с потребителя, трябва да се регистрира при новия доставчик, а старият доставчик трябва да получи известие за прекратяване на настоящия договор. За клиентите е важно да знаят, че те могат да сменят свободно доставчика си на електрическа енергия, но не и оператора на  електроразпределителната мрежа, към която са присъединени техните обекти.

Много е важно да се запомни, че процедурата по смяна на доставчика се извършва при оператора на съответната мрежа,  към която са присъединени обектите на крайния клиент. Необходими условия за извършване на смяната е клиентът да няма просрочени плащания към настоящия си доставчик, както и да осигури достъп на служителите електроразпределителното дружество до електромера за отчет на показанията в случай че предходните месеци за разпределителното дружество не е имало такъв достъп.

Смяната на доставчик на електрическа енергия на клиент със СТП започва със сключване на договор за комбинирани услуги (или на договор за продажба на електрическа енергия при публично известни общи условия) между клиента и избрания от него търговец на ел.енергия.

След това процедурата се заявява от клиента или от неговия нов доставчик, за което следва да е упълномощен с нотариално заверено пълномощно по образец. ЕРП могат по своя преценка да приемат пълномощни, различни от одобрения от КЕВР образец,

Описание на процедурата:

Процедурата по смяна на доставчик се администрира от дружеството – оператор на електроразпределителната мрежата, към която е присъединен обектът и се провежда по реда на одобрената от КЕВР Инструкция..

Причисляването на конкретен стандартизиран товаров профил (СТП) към обект на клиент се осъществява от ЕРП по заявен от клиента тип на профила (битов, небитов или улично осветление), като избраният от списъка на съответния мрежови оператор СТП следва да съответства на характера на потреблението на електрическа енергия на обекта.

В случай, че клиентът има намерение да промени предназначението на обекта или характера на потреблението на електрическа енергия в даден обект, той уведомява съответното ЕРП, което може да замени причисления му СТП с такъв, съответстващ на новия характер на потребление. Замяната на причислен СТП влиза в сила от първо число на месеца, следващ този на заявката за промяна, за което ЕРП уведомява съответния доставчик.

Стъпка 1: Подаване на заявление за смяна на доставчика

Заявлението за смяна на доставчик на ел.енергия се подава до от 1-во до 10-число на месеца, предхождащ месеца, за който се иска промяната.

Заявлението е по образец, одобрен от КЕВР

В него заявителят посочва:

- кой е настоящият доставчик на електрическа енергия за посочените обекти,

- уникален идентификационен номер на обекта, който може да бъде открит във издаваната на клиента фактура за електрическа енергия и мрежови услуги на регулирания пазар,

- новият доставчик

По-нататъшната комуникация по процедурата за смяна на доставчик се извършва по електронен път, като за кореспонденция се използва посоченият от заявителя имейл.

Стъпка 2. Разглеждане на заявлението от оператора на електроразпределителната мрежа

В срок от 4 работни дни от датата на подаване на заявлението мрежовият оператор извършва проверка на предоставените данни.

В случай на липса на документ или непълнота в предоставената информация в срока мрежовият оператор информира заявителя и му дава срок да отстрани непълнотите.

В случай, че заявителят не отстрани непълнотите, мрежовият оператор прекратява процедурата.

Съгласно Правилата за търговия с електроенергия, клиентите със СТП задължително излизат на пазара с комбинирани договори със своя  доставчик. Това означава, че фактурите за консумираната електрическа енергия и за мрежови услуги се издават от Доставчика. Мрежовият оператор, по силата на сключения със съответния доставчик Рамков договор, предоставя на доставчика данните за фактурата за частта „разпределение на електрическа енергия“.

Непредставянето в срок на допълнителната информация, както и непълното й представяне или липса на подписан рамков договор, е основание за оператора на електроразпределителната мрежа да преустанови разглеждането на заявлението за получаване на достъп. В този случай проверката се подновява след подаване на ново заявление.

Когато клиентът за пръв път излиза от регулирания на свободния пазар, той сключва и Договор за достъп и пренос на електрическа енергия със съответния мрежови оператор. Подписването на този договор се извършва еднократно.

Стъпка 3.  Уведомление за предстоящата смяна до стария новия доставчик

В случай, че предоставените данни са пълни и коректни, мрежовият оператор изпраща уведомление за предстоящата промяна до стария координатор и до новия координатор на балансираща група.

Стъпка 4. Потвърждаване или възражение срещу смяната

Настоящият доставчик в срок до 2 работни дни от получаване на уведомлението издава служебно и предоставя на ЕРП удостоверение за липса на просрочени задължения.

Настоящият и новият доставчик в срок до 2 работни дни от получаване на уведомлението потвърждават или правят мотивирано възражение срещу смяната. В случай, че не е направено мотивирано възражение и/или не е изпратено удостоверение за липса на просрочени задължения от настоящия доставчик в указания срок, се приема, че смяната е потвърдена.

В случай на постъпило възражение, в срок от 1 работен ден ЕРП информира заявителя.

Ако в срок от 1 работен ден заявителят не удостовери отстраняването на причината за възражението, процедурата по смяна на доставчика се прекратява.

Стъпка 5. Регистрация на смяната на доставчика

В случай, че не е постъпило възражение или причините за възражението са отстранени, до 2 дни преди началото на месеца за промяна, операторът на мрежата регистрира смяната на доставчика от 1-во число на следващия месец.


Смяната се осъществява от 1-во число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението при мрежовия оператор.


Стъпка 6. Информация за регистрираните смени на доставчик до участниците на пазара

ЕРП изпраща до 3 работни дни уведомление за предстоящата промяна до настоящия и до новия доставчик.


Следва да уточним, че ако клиентът не е доволен от избрания от него нов доставчик, то той има право да инициира смяната му с друг доставчик (т.нар. последваща смяна на доставчик), както и да се върне на регулирания пазар. 

#смяна на доставчика #либерализация

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай