Индустрията страда от несигурната среда и липсата на поръчки

Индустрията страда от несигурната среда и липсата на поръчки
sxc.hu
A A+ A++ A

През април само мениджърите в промишлеността виждат рязко влошаване на условията за правене на бизнес, показва традиционната анкета на Националния статистически институт (НСИ).

Така общият показател на бизнесклимата се понижава с 3.3 пункта в сравнение с предходния месец.

Промишленост. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" намалява с 8.1 пункта спрямо март, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

През април средното натоварване на мощностите в промишлеността е с 2.8 пункта под нивото от януари и достига 72.4%. Същевременно анкетата показва, че поръчките намаляват, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността през следващите три месеца.

По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство. През април съставният показател "бизнес климат в строителството" запазва приблизително равнището си от март. По мнение на строителните предприемачи настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни.

Производственият график е осигурен с договори за по-голям период в сравнение с три месеца по-рано - 5.5 месеца при 5.3 за януари. Същевременно и очакванията на стопанските ръководители за новите поръчки през следващите шест месеца се подобряват.

Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията, продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. Очакването на повечето мениджъри е продажните цени в сектора да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" остава приблизително на нивото си от март. Оценките на търговците на дребно за обема на продажбите през последните три месеца се подобряват, като се регистрира и повишен оптимизъм в очакванията им както по отношение на продажбите, така и на поръчките към доставчици през следващите три месеца.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, остават конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, като през последния месец анкетата регистрира засилване на негативното влияние на втория фактор (фиг. 13 от приложението).
По отношение на продажните цени търговците очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Услуги. През април съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се повишава с 0.7 пункта главно поради благоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Подобряват се и мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, затрудняващ дейността в сектора, въпреки че през последния месец се наблюдава намаление на негативното му въздействие. На второ и трето място са факторите "конкуренция в бранша" и "недостатъчно търсене".

Мениджърите предвиждат цените да останат без промяна през следващите три месеца.

#промишленост #НСИ #бизнес климат #мениджъри #услуги #строителство

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай