ЕК оптимизира единния пазар

28 октомври 2015, сряда / 14:56;
ЕК оптимизира единния пазар
Снимка: agronovinite.com

Европейската комисия представи пътна карта за изпълнение на политическия ангажимент на председателя Юнкер за реализиране на пълния потенциал на единния пазар.

Търсени резултати:

Потребители: Комисията ще предприеме действия, за да гарантира, че потребителите, които искат да купуват услуги или стоки в други страни от ЕС, било то онлайн или лично, няма да се сблъскват с различия в цените, условията за продажба или възможностите за доставка, освен ако това е обосновано от обективни и подлежащи на проверка причини. Европейската комисия и европейските потребителски центрове често получават от потребителите оплаквания за неоправдани различия в третирането им поради тяхното гражданство или местопребиваване.

Малки и средни предприятия и стартиращи предприятия: стартиращите предприятия могат да имат значителен принос към икономиката, но редица предприемачи напускат Европа, защото не могат да реализират своите новаторски идеи на пазара. В момента в контекста на Плана за инвестиции и на съюза на капиталовите пазари се полагат усилия за облекчаване на достъпа до финансиране за МСП. Освен това Комисията възнамерява да опрости уредбата на ДДС, да намали разходите за регистриране на дружества, да представи предложение относно несъстоятелността на предприятията и да направи достъпна цялата информация за регулаторните изисквания на един-единствен портал. Комисията също така ще работи за приемане на по-ясни и по-благоприятни за МСП правила в областта на интелектуалната собственост и ще предприеме последните необходими стъпки, за да може единният патент да се превърне в привлекателен и достъпен начин за европейските предприятия, включително МСП, да печелят от своите идеи.

Новаторски услуги: Комисията ще разработи европейска програма за икономиката на споделянето (sharing economy). Новите бизнес модели носят ползи както за гражданите, така и за предприятията и помагат за оптималното използване на съществуващите ресурси. Възникват въпроси обаче дали съществуващите разпоредби в се още вършат работа или са необходими нови правила. В същото време трябва да гарантираме, че се зачитат целите на публичната политика, например в областта на защитата на потребителите, и се спазват данъчното и трудовото законодателство.

Специалисти: Комисията ще подобри възможностите за трансгранична мобилност на предприятията и специалистите. Тя ще подобри признаването на професионалните квалификации и ще улесни трансграничното предоставяне на бизнес, строителни и други услуги, които създават растеж. Заедно тези действия ще улеснят достъпа на специалистите и предприятията до нови пазари и ще дадат възможност на малките национални предприятия да се превръщат в големи европейски компании.

Единният пазар е едно от най-големите постижения на Европа. Неговата цел е стоките, услугите, капиталите и хората да се придвижват по-свободно. Той предлага възможности за специалистите и предприятията и по-голям избор и по-ниски цени за потребителите. Той позволява на хората да пътуват, живеят, работят и учат навсякъде, където желаят. Тези възможности обаче не винаги се реализират, защото правилата за единния пазар не се познават или не се прилагат или просто защото съществуват различни, неоправдани пречки.