Лозен излиза на магистралата на нов протест срещу ферма за насекоми

Лозен излиза на магистралата на нов протест срещу ферма за насекоми
A A+ A++ A

На 03.04.2022г. Ние, жителите на с. Лозен за втори път излизаме на масов протест срещу намеренията за изграждане на завод за отглеждане на мухи и ларви на територията на с. Лозен. Настояваме и за оставката на министър Борислав Сандов, който еднолично влезе в ролята на висш съдия и отмени предходното решение на министъра на околната среда и водите за изготвяне на оценка за въздействие върху околната среда на въпросната ферма, лишавайки хората от законните им права за участие в решенията касаещи общността им!    

Протеста се организира от сдружение ”Развитие за Лозен”  на 03.04.2022г. от 10.30ч. на кръстовището на бул. Цариградско шосе и ул. Стар лозенски път. 

Протеста е в отговор на гражданската вълна от недоволство, надигнала се в селото и подкрепена с подписка от почти 4000 души вследствие на опитите на фирма “Насекомо” да пренесе тихомълком производството си на  територията на село Лозен, използвайки недостатъци в законодателството. Обществеността е възмутена и от подкрепата, която някои институции оказват на компанията, въпреки отрицателните отзиви за миризмите отделяни от производството на същата компания в гр. Елин Пелин, за което има стотици свидетели, десетки записани на видео https://youtu.be/QLwD72gbNhQ и ясното становище срещу позиционирането им в селото, изразено чрез множество писма до институциите и протест на жителите на с. Лозен. 

Нашите искания:

1.Незабавно изтегляне на разрешителното за преустройство на бившата мебелна фабрика ОРТ в пилотна ферма за ларви и насекоми.

2. Оставка на министъра на МОСВ - Б. Сандов. Поради явно изразен лобизъм в корпоративен интерес и действия в разрез със задълженията му и срещу правото на здравословна и благоприятна среда на живот на гражданите, съгласно чл.55,  от Конституцията на Република България.

            През Октомври 2021 в Лозен разбрахме, че Насекомо, се канят да се нанесат в селото, в бившата фабрика и склад за мебели ОРТ, като са заобиколили всички процедури, включително и по ОВОС и обществено обсъждане, чрез искане за преустройство. Вече знаехме за многобройните протести и оплаквания на хората от Елин Пелин, срещу производството на Насекомо, което разнася зловонна миризма на мърша из целия град - видео https://youtu.be/QLwD72gbNhQ . Забележете - интензивно отглеждане на хиляди тонове животни и животински продукти (насекоми и ларви) без ОВОС и без запознаване на засегнатото население.

Възмутена обществеността реагира остро. Започнаха протести. Тогавашния министър на МОСВ - Асен Личев, вземайки предвид големия обществен интерес, и предвид констатациите на Омбудсмана след стотици сигнали до него, и на Инспектората на МОСВ, след десетки сигнали и до него, за редица нарушения в процедурата на Насекомо, прави единствения правилен ход, като нарежда това, което е трябвало да се стори по закон в самото начало - възобновяване на процедура по ОВОС и обществено обсъждане. 

Насекомо предвиждайки неблагоприятен резултат от процедурата по ОВОС, подават жалба във ВАС, срещу МОСВ. В същото време започва институционален натиск върху отделни хора, които са активни в протестите срещу Насекомо. Внезапни проверки от ЦУ на НАП на бизнесите им, жалби срещу огради и постройки в имотите на активистите. Започва дело на Насекомо срещу зам. кмета на Елин Пелин с обвинение, че в изказване е назовал като миришещо производството на Насекомо.

Докато селото изчаква решението на ВАС и вярва, че МОСВ работи и ще работи в интерес на хората и ще защитава извършването на ОВОС. На 11.03.2022 г. в деня за парламентарен контрол, депутата Евгения Алексиева, която живее в Лозен, отправя питане към вече новия министър на МОСВ - Борислав Сандов, ще подкрепи ли хората от Лозен, в случай, че ВАС се произнесат в полза на Насекомо, т.е. дали ще обжалва едно такова решение. Сандов излиза на трибуната на НС и вместо да отговори на въпроса, започва рекламна презентация на Насекомо, за това колко полезно и иновативно е тяхното производство. Държание на рекламен агент, адвокат и презентатор на събрание за набиране на акционери, но не и на министър. Сандов се аргументира с 3 проверки на РИОСВ, извършвани през годините назад, всичките от които извършени по много съмнителен начин, без технически средства за измерване на миризми, на принципа- “дойдохме, подушихме, всичко е наред”. В реплика му се обръща внимание, че има подписка в която 4000 души от селото са се разписали срещу насекомо и му връчва диск  на който членове на Сдружение ”Развитие за Лозен” интервюират 162 жители на Елин Пелин, 158 от които твърдят, че от Насекомо понякога мирише нетърпимо и ужасно лошо, най-често на мърша. Въпреки това Сандов отговаря, че не вижда проблем и прави опит да смени важната тема.  

Още на следващия работен ден, на 14.03.2022г. , Б. Сандов в качеството си на министър на МОСВ с молба до ВАС изтегля процедурата по ОВОС, без мотиви. По този начин, той практически прекратява делото и премахва процедурата по ОВОС, отваряйки пътя на Насекомо и лишавайки общността от правото им на участие в решенията касаещи околната среда и  качеството на живот. Това е решение абсолютно анти всички принципи на ЗООС. Логично трябваше да изчака решението на ВАС, логично министъра на МОСВ трябва да се застъпи за очевидната нужда от ОВОС, така както направи предшественика му А. Личев базиран на доклад на Инспектората към МОСВ, който категорично и недвусмислено констатира, че въпросното производство попада в обхвата на Приложение № 2 (т.1, б. „д“) към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. и че директора на РИОСВ София е направил погрешна преценка на инвестиционното предложение на „Насекомо“ АД и постановяването на писмо с изх. №  11335-8783/21.09.2021 г., накратко - трябва да се прави ОВОС!  

Защото само оценката за въздействие, може да даде обективна представа за производството. Логично в качеството си на министър Сандов, на основание обществения интерес трябваше да предприеме всички възможни действия, включително и ОВОС за да получи категорични факти относно това производство и дали има опасност да се влоши качеството на живот на хората. Задаваме си въпроса, ако всичко е наред с това производство, защо ги е страх от ОВОС? Защо 158 от 162 случайно интервюирани в Елин Пелин казват, че от Насекомо мирише нетърпимо на мърша ( видео https://youtu.be/QLwD72gbNhQ )? Защо в Eлин Пелин също е имало протести и толкова много сигнали за проверки? Това действие на Сандов е недвусмислено доказателство, че той действа в частен интерес. Няма абсолютно никаква логика, която да твърди обратното. Сандов извършва предателство спрямо хората!

 

Ние хората от Лозен никога няма да позволим в пределите ни да се настани производство застрашаващо качеството на живот и въздуха на китното ни село!

 

 

—---------------------------------

* Извадка от доклад 48-00-775/ 11.2021 на Инспектората към МОСВ на част от пропуските и нарушенията по инвестиционно намерение на Насекомо АД: 

11.    При постановяването на писмо изх. №  11335-8783/21.09.2021 г. на директора на РИОСВ-София, с което е прието, че Инвестиционно предложение „Вътрешно преустройство и смяна на предназначението на административно-производствена сграда в пилотна ферма за насекоми“ в поземлен имот с идентификатор № 44063.6209.3158, м. „Сахтяница – Долни Лозен“, с. Долни Лозен, район „Панчарево“, Столична община, заявено от „Насекомо“ АД-гр. София, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС, не са съобразени чл.3, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) и съображения 6 и 12 от Преамбюла на  Регламент (ЕС) 2017/893 на Комисията от 24 май 2017 година за изменение на приложения I и IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета и приложения X, XIV и XV към Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията по отношение на разпоредбите за преработения животински протеин.

С оглед на посочената правна регламентация и писмо изх. № 48-00-775/09.11.2021 г. на директора на дирекция ЕООВОСПЗ може обосновано да се приеме, че отглеждането на насекоми от видовете: черна муха войник (Hermetia illucens), къщна (домашна) муха (Musca domestica), жълт брашнен бръмбар (Tenebrio molitor), малък мрачник (Alphitobius diaperinus), домашен щурец (Acheta domesticus), индийски щурец (Gryllodes sigillatus) и бананов щурец (Gryllus assimilis), чиято цел е производство на преработен животински протеин, получен от насекоми, попада в обхвата на Приложение № 2 (т.1, б. „д“) към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС.

12.    Липсата на легално определение в българското законодателство на понятието „интензивно животновъдство“, е довело до погрешна преценка на инвестиционното предложение на „Насекомо“ АД и постановяването на писмо с изх. №  11335-8783/21.09.2021 г. на директора на РИОСВ-София. 

#Лозен #протест #насекоми

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай