Пернишката „Топлофикация“ ще плаща компенсации на клиентите си

Пернишката „Топлофикация“ ще плаща компенсации на клиентите си
БГНЕС
A A+ A++ A

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) задължи „Топлофикация - Перник“ АД да компенсира всички клиенти на дружеството, които са били с нарушено качество на топлоподаването за срок над 48 часа през м. декември 2020 г. и м. януари 2021 г. Това реши енергийният регулатор на проведено заседание на 7.04.2021 г., на което беше приет доклад за констатациите и изводите от извършената извънредна проверка на топлофикационното дружество. Проверката беше назначена в резултат на медийни публикации и постъпил сигнал на кмета на Община Перник, свързани с влошено качество на топлоподаването.

В хода на проверката от „Топлофикация Перник“ АД е изискан значителен обем оперативни данни и информация - справка за спирания, прекъсвания или продължително влошено качество на топлоподаването и за нарушаване на температурния график за отоплителен сезон 2020/2021 г. – дата, час, продължителност; броя на засегнатите клиенти и броя абонатни станции с нарушено топлоснабдяване ; предприети мерки за преодоляване на причините; брой постъпили жалби ; доказателства за информиране на клиентите и др.

След извършения анализ е установено, че през м. декември 2020 г. и м. януари 2021 г. за продължителни периоди от време е било нарушено качеството на топлоподаването към клиентите на дружеството. Информацията, предоставена от „Топлофикация – Перник“ АД, сочи, че през посочените два календарни месеца са идентифицирани два периода от време, превишаващи срока от 48 часа, в които „Топлофикация – Перник“ АД не е прилагало Температурния график за отоплителен период 2020/2021 г. В резултат на това дружеството не е изпълнило показателите за качество на топлоснабдяването, приети от Комисията - нормите за качество на топлинната енергия и за качеството на търговските услуги. Не е спазен и чл. 18, ал. 2 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Перник“ ЕАД, съгласно който дружеството се задължава да спазва показателите и изискванията за качество на топлоснабдяването, приети от Комисията. Само за периода 11.01.2021 г. - 21.01.2021 г. с нарушено топлоподаване за различен срок са били общо 5 473 бр. клиенти на дружеството, присъединени към общо 174 бр. абонатни станции. 

Съгласно дадените задължителни предписания, в срок до 15.05.2021 г.  всички клиенти на „Топлофикация – Перник“ АД с нарушено качество на топлоподаването за периодите от 17.12.2020 г. до  21.12.2020 г. и от 11.01.2021 г. до 20.01.2021 г. трябва да получат компенсация /неустойка/ при спазване на следните условия:

- стойността на неустойката да бъде изчислена на база недоставената в съответната абонатна станция топлинна енергия, за времето над 48 часа с влошени показатели;

- количеството на недоставената топлинна енергия да се изчисли въз основа на реално то потребление в съответната абонатна станция за месец с аналогични метеорологични условия и режим на топлоподаване;

- разпределението на недоставената в съответната абонатна станция топлинна енергия за отделните имоти да е съгласно Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, Приложение към чл. 61, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването;

- стойността на неустойката да бъде отразена в съответните месечни фактури на клиентите като топлинна енергия и сума за прихващане, при действаща за периода цена.

В едноседмичен срок след изпълнение на задължителните предписания „Топлофикация – Перник“ АД трябва да предостави на КЕВР информация и доказателства за приложения подход и базови данни при изчисляване на количествата недоставена топлинна енергия, за количеството на изчислената недоставена топлинна енергия – за всеки период и по абонатни станции, както и за приспаднатите суми – общо и по абонатни станции.

Протоколът от проведеното заседание на КЕВР относно резултатите от извънредната проверка на „Топлофикация – Перник“ АД  ще бъде публикуван на интернет страницата на регулатора, рубрика „Протоколи от закрити заседания“.

 

#КЕВР #Тюоплофикация Перник #клиенти #компенсации #неустойка #топлоподаване #лошо качество #спиране

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай