МОСВ: Няколко язовира са запълнени с вода под 50%

МОСВ: Няколко язовира са запълнени с вода под 50%
A A+ A++ A

Няколко язовира са запълнени с вода под 50% според актуалната информация на Министерството на околната среда и водите за водните количества в наблюдаваните от него язовири.

Актуалната информация показва, че  със запълване под 50 % са „Студена, „Асеновец, „Ястребино“ и „Дяково“. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20.12.2019 г. е 3 653,0 млн. м³ и представлява 56,3 % от сумата от общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
• питейно-битово водоснабдяване – 65,7 % от общия им обем;
• напояване – 38,7 % от общия им обем;
• енергетика – 67,9 % от общия им обем.

Язовирите с питейно-битово предназначение (от Приложение 1 на ЗВ) са 12 броя. Сумарният завирен обем в тях е 985,3 млн. м³, което представлява 65,7 % от общия им обем.

• яз. „Студена“ – завирен обем 4,004 млн. м³ - 15,89 %. Предвид критично ниското водно ниво на язовира, продължаващото засушаване в района и минималния приток, отпуснатите води за питейно-битово водоснабдяване са в размер на 0,950 млн. м³, отговарящи на условията за много суха година с обезпеченост 95 %. Водовземане за други цели, освен питейно-битови не е разрешено.

• яз. „Асеновец“ – завирен обем 8,96 млн. м³ – 31,77 %. Предвид намаления приток, който през 2019 г. е за средно суха година с обезпеченост 75 %, и ниското ниво в яз. „Асеновец“, заявката на ВиК Сливен е удовлетворена с количествата, одобрени в годишния график за средно суха по влажност година с обезпеченост 75 %, при което разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване са редуцирани на 1,8 млн. м³;

• яз. „Ястребино“ – завирен обем 19,412 млн. м³ - 31,16 %. Язовирът е с основно предназначение напояване и водоснабдяване на гр. Антоново и 18 села в района. Обемът в язовира гарантира осигуряване на 100 % на питейно-битовото водоснабдяване и не е необходимо редуциране на заявката на ВиК дружеството.

• яз. „Дяково“ – завирен обем 12,704 млн. м³ - 35,89 %. С цел обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване с месечния график не е разрешено водовземане за други цели.

Язовирите „Калин“ и „Карагьол“ са с основно предназначение производство на електроенергия, представляват технологично свързана водностопанска система – посредством тунел се прехвърлят води между двата язовира.

Язовир „Калин“ е със завирен обем 1,024 млн. м³ - 28,2 % и яз. „Карагьол“ – завирен обем 2,252 млн. м³ - 39,1 %.
Предвид, че през летните месеци от яз. „Карагьол“ в периода от юни до октомври се изпускат водни маси в размер на 1 млн. м³ за допълнително оводняване на р. Бистрица с цел задоволяване на питейно-битовото водоснабдяване в района на общ. Дупница, с месечния график ще се разреши производство на електроенергия в размер на 0,200 млн. м³/месец, които са за ВиК Кюстендил за питейно-битово водоснабдяване на градовете Рила и Кочериново.

Яз. „Тича“ е със завирен обем 173,143 млн. м³ - 55,53 %. Язовирът се ползва за напояване и за питейно-битово водоснабдяване. Санитарният минимум в язовира е между 88 млн. м³ и 112 млн. м³ вода, под който водата в язовира става негодна за питейно-битови нужди. Предвид минималния приток към язовира, отговарящ на условията за много суха година с обезпеченост 95 %, ще се вземат превантивни мерки и с месечния график ще бъдат ограничени водите количества за осигуряване на минимално допустим отток в реката с 50 %.

В останалите язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, има достатъчно акумулиран обем за гарантиране нуждите на населението.

Сумарният завирен обем на язовирите с основно предназначение напояване е 1 001,3 млн. м³, което представлява 38,7 % от общия им обем.

Със запълване под 50 % са язовирите: „Ахелой“ - 20,84 %; „Порой“ - 22,92 %; „Бели Лом“ - 44,60 %; „Съединение“ - 47,49 %; „Ястребино“ - 31,16 %; “Горни Дъбник“ - 39,23 %; „Сопот“ - 34,69 %; „Домлян“ - 21,46 %; „Пясъчник“ - 21,10 %; „Дяково“ - 36,11 %; „Жребчево“ - 34,49 %; „Кула“ - 41,61 %; „Рабиша“ - 33,54 %; „Огоста“ - 32,25 %; „Тополница“ - 23,51 %; „Тракиец“ - 49,61 %; „Георги Трайков“ - 44,39 %. Язовирите са едногодишни изравнители, които след края на напоителния сезон се празнят и отново се пълнят през пролетното пълноводие. Очакваните максимални притоци постъпват в периода от март до май. Ще се разреши единствено вода за осигуряване на минимално допустим отток в реките след язовирите с количества, отговарящи на притока към тези язовири със съответна обезпеченост.

Енергийните язовири са със сумарен завирен обем 2 291,3 млн. м³, което е 67,9 % от обема им.

Със запълване под 50 % са и язовирите: „Широка поляна“ – 24 %; „Чаира“ - 38,5 %; „Тошков Чарк“ - 43,3 %; „Копринка“ - 28,7 %; „Калин“ - 28,2 %; „Карагьол“ - 39,1 %.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай