България зове за мерки срещу нелегалната търговия с веществата, които рушат озоновия слой

България зове за мерки срещу нелегалната търговия с веществата, които рушат озоновия слой
МОСВ
A A+ A++ A

 

По време на 30-та среща на страните по Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (5-9 ноември 2018 г.) в град Кито, Еквадор, българската делегация представи информация за засилен натиск от нелегалната търговия с флуоровъглеводороди (HFC) от държавите, които не са ратифицирали Изменението от Кигали на протокола. Беше посочено, че в резултат на доброто взаимодействие между МОСВ и Агенция „Митници“ от началото на годината в България са задържани над 7 тона HFC.

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова призова ЕК да предприеме действия за подпомагане на държавите кандидат-членки в прилагането на европейски стандарти и добри практики за контрол на търговията с HFC, както и да подпомогне бързата ратификация на Изменението от Кигали. „Необходима е засилена координация и съвместна дейност за борба с нелегалната търговия“, подчерта зам.-министър Николова.

На форума беше изтъкнат значителният принос на Монреалския протокол за ефективното намаляване на употребата и производството на озоноразрушаващите вещества (с 98% спрямо 1987 г.) като важен фактор за намаляване на негативните ефекти върху околната среда и човешкото здраве.

Сред основните теми на срещата бяха още предстоящото от 01 януари 2019 г. влизане в сила на Изменението от Кигали и подпомагане на развиващите се държави за предприемане на ранни действия с цел намаляване употребата на HFC. Участниците обсъдиха и прилагането на иновативни енергийноефективни решения за преход към хладилни агенти с нисък или нулев потенциал на глобално затопляне. Форумът постави темата за иницииране на съвместни действия на страните за преустановяване случаите на нелегално производство и употреба на контролираните вещества.

Монреалският протокол се счита за един от най-успешните модели на международни споразумения за опазване на околната среда. Прилагането му има положително въздействие върху здравето на хората, премахването на бедността, изменението на климата и защитата на хранителната верига. На 01.05.2018 г. България ратифицира последното изменение на протокола (Изменението от Кигали), с което потвърди своя ангажимент (поет с европейското законодателство от 2014 г. – Регламент (ЕС) 517/2014 за флуорсъдържащи парникови газове) да намали употребата на флуоровъглеводороди (HFC) и по този начин да допринесе значително за защитата на климата.

 

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Анкета

Повлия ли инфлацията на джоба ви?