БСК с данни за развитието на България и Румъния в ЕС

БСК с данни за развитието на България и Румъния в ЕС
A A+ A++ A

Българската стопанска камара публикува статистически данни за развитието на България и Румъния след влизането им в Европейския съюз. Информацията публикувана от Съюзът на българския бизнес показва по-скоро превъзходството на Румъния пред България в темпото на развитие и икономически растеж.

Стопанската камара съобщава, че Румъния по-бързо се възстановява от икономическата криза през 2008-2009 г. по годишен ръст на БВП и от 2012 г. започва да изпреварва България по този показател. Оказва се, че Румъния изпреварва България и по брутен вътрешен продукт на глава от населението по паритет на покупателна способност. През 2016 г. българският БВП на глава от населението по PPS е 49% от средния за ЕС, а в Румъния е 59%. Двете държави са имали равен старт при влизането си в ЕС през 2007 г., когато БВП на глава от населението по PPS е бил еднакъв - 41% от този на ЕС.

В номинално изражение българският БВП на глава от населението по PPS е 23% от този на ЕС, а румънският е 30%. Инвестициите като процент от БВП намаляват и в България, и в Румъния, и средно за ЕС-28. Най-голям е спадът в Румъния - от 36% през 2007 г. на 22,7% през 2016 г., но северната ни съседка запазва ниво на инвестициите над средноевропейското, докато в България инвестициите през 2016 г. са 18,6% от БВП при средно за ЕС 19,8%.

Все пак България се представя по-добре от Румъния (като % от БВП) по показателите: салдо по текущата сметка, нетен външен дълг, дълг на сектор "Държавно управление" и брутни вътрешни разходи за научно-изследователска и развойна дейност.

По ниво на безработица България и Румъния влизат в ЕС с почти еднакви стойности, но през 2016 г. разминаването е в полза на Румъния, където безработицата е 5,9%, а в България е 7,6%. По отношение на младежката безработица България се представя по-добре от Румъния. През 2016 г. у нас младежката безработица намалява до 17,2%, докато в Румъния тя е 20,6%. Заедно с това, у нас делът на младите хора, които нито учат, нито работят (18,2%), остава по-висок от този в Румъния (17,4%).

Производителността на труда на един зает нараства с по-големи темпове в Румъния. През 2016 г. производителността на труда в Румъния е 62,5% от средноевропейската, а в България е 45,6%.

По показателя компенсация на наетите за един отработен час по PPS България и Румъния са с почти изравнени стойности през 2016 г., но България тръгва от много по-ниска база през 2007 г. По този показател България отбелязва 73-процентов ръст при 44% за Румъния и 17% за ЕС-28. Нетният годишен доход на едно лице по PPS в България нараства с по-бързи темпове, отколкото в Румъния. През 2015 г. доходите в България са по-ниски от тези в Румъния само с 6%, а през 2007 г. разликата е била 17,7%.

По дял на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване България и Румъния са с почти изравнени позиции през 2016 г. (около 40%), но България влиза в ЕС през 2007 г. с дял от 60,7% на тези хора, докато в Румъния тогава те са били 47%.

Съобщението на БСК призовава читателите сами да направят изводи след получената информация. От съюза отказват да коментират изнесените данн

#статистически данни #България #Румъния #икономически растеж #БВП

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Анкета

Повлия ли инфлацията на джоба ви?