ЕК за България: Необходими са адекватни минимални доходи

ЕК за България: Необходими са адекватни минимални доходи
Снимка: ЕПА/БГНЕС
A A+ A++ A

Европейската комисия отправя 4 препоръки към България в областите с макроикономически дисбаланси. Това се казва в публикуваното днес от ЕК предложение за препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи – актуализация за 2016 г. и становище на Съвета относно Конвергентната програма (2016 – 2019 г.) на България, в рамките на т.нар. „Европейския семестър”.

ЕК оценява положително усилията, които България е положила за адресиране на препоръките от 2015 г. За настоящата година препоръките са четири. Те покриват областите с макроикономически дисбаланси – фискална политика, банков сектор, небанков финансов сектор, активни политики на пазара на труда и регулаторна рамка по несъстоятелността.

За 2016 г. е отпаднала частта от препоръката от 2015 г. в областта на реформата на законодателната рамка на училищното образование, предвид оценката на ЕК от Националния доклад за България за 2016 г. за постигнат значителен напредък.

Нов момент е включването на препоръка в областта на обществените поръчки за засилване капацитета на отговорните звена и на Агенцията за обществени поръчки, както и за подобряване на процедурите и на контрола върху провеждането им. В областта на фискалната политика ЕК препоръчва на правителството да продължи консолидационните усилия за постигане на съобразена с икономическия цикъл корекция на структурния дефицит от 0.5% от БВП през 2016 и 2017 г. с оглед достигане на средносрочната бюджетна цел.

Отново е поставен акцент върху подобряването на събираемостта на данъчните приходи и борбата със сивата икономика, вкл. с недекларираната заетост. До края на 2016 г. ЕК очаква да приключат прегледите на качеството на активите и стрестестовете на банките, прегледите на активите на пенсионните фондове, както и прегледите на балансите и стрестестовете на застрахователните компании, и да продължи укрепването на надзора. В областта на заетостта ЕК засилва социалния аспект в препоръката, като интегрира социалните услуги с активните политики на пазара на труда.

Фокусът продължава да е върху дългосрочно безработните, групите в неравностойно положение и младежите, които нито учат, нито работят. Препоръчва се отново установяването на механизъм за определяне на минималната работна заплата, както и повишаването на ефективността в здравеопазването.

За първи път тази година ЕК идентифицира като предизвикателство и повишаването на обхвата и адекватността на гарантирания минимален доход. Запазва се препоръката в областта на регулаторната рамка по несъстоятелността, предвид ограничения напредък в подобряването на механизмите за преструктуриране преди несъстоятелност и за извънсъдебно преструктуриране. В одобрената актуализация на Националната програма за реформи за 2016 г. и в Конвергентната програма (2016 – 2019 г.) са представени мерките и ангажиментите в отговор на идентифицираните дисбаланси и предизвикателства. От Министерство на финансите съобщават, че препоръките предстои да бъдат разгледани и одобрени на Съвет ЕКОФИН на 17 юни и окончателно да бъдат приети от Европейския съвет на заседание на 28 – 29 юни.


#доходи #минимум #България #ЕС #банки #стрес тестове #дисбаланси #реформа #събираемост

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай