ЕК: Корупция, бюрокрация и непредвидимост спират частните инвестиции в България

ЕК: Корупция, бюрокрация и непредвидимост спират частните инвестиции в България
БГНЕС
A A+ A++ A

Корупцията, бюрокрацията, нестабилната нормативна уредба и ниското доверие в съдебната система са спирачка за частните инвестиции в България. Това е оценката, която Еврипейската комисия прави за страната ни в рамките на публикувания днес годишен анализ за икономическите и социалните предизвикателства в държавите членки на ЕС, т. нар. доклади по държави. В доклада за България комисията прави преглед на българското стопанско управление с акцент върху съществиващите макроикономически дисбаланси.

Промените в заплатите и данъчните политики не доведоха до по-бързо създаване на работни места, особено за ниско квалифицираните работници.

Функционирането на финансовия сектор като цяло се стабилизира, но продължават да съществуват рискове. Съществуването сделки между свързани лица при банковите кредити, застраховането и пенсионните фондове, продължават да представляват значителни предизвикателства за надзорния орган.През следващите години Комисията очаква промени в структурата на собствеността в банковия сектор. Продажбата на банките с гръцка собственост, които държат 20% от пазара, експертите в доклада смятат за възможни заради промените в техните институции майки.

Корупцията продължава да буди значително безпокойство в България, а отговорът на националните органи продължава да бъде възпрепятстван от слаби и фрагментирани институции.

Бавното изпълнение на реформите в областта на публичната администрация и електронното управление не позволява значителни подобрения в бизнес средата. Освен това оставащите слабости на системата на обществените поръчки ограничават използването на европейските структурни и инвестиционни фондове. Недостатъчният достъп до финансиране и липсата на подходящи рамкови условия за инвестиции в научни изследвания и развойна дейност възпрепятстват иновациите и конкурентоспособността. Забавянето на важни структурни реформи в ключови сектори като енергетиката би могло допълнително да възпрепятства конкурентоспособността.

Оставащите слабости на пазара на труда продължават да затрудняват растежа и ограничават капацитета за приспособяване на икономиката. Структурният характер на дълготрайната безработица, намаляващата и остаряваща работна сила, слабото участие на пазара на труда и несъответствието между търсените и предлаганите умения възпрепятстват адаптирането на пазара на труда, като това особено се отразява на младите хора и трайно безработните лица, сочи докладът.

Счита се, че пенсионната система се развива устойчиво, но почти половината от възрастните хора продължават да бъдат застрашени от бедност или социално изключване, пишат евроекспертите и поставят обичайните акценти – увеличаване на възрастта за пенсия и ограничаване на инвалидните пенсии.

Системата на здравеопазването е изправена пред значителни предизвикателства, включително ограничена достъпност, ниска степен на финансиране и незадоволителни здравни резултати. Наред с това България е изправена пред предизвикателството да задържи квалифицираните специалисти в областта на здравеопазването, които са привлечени от по-желани алтернативни възможности. Дългосрочните грижи за възрастните хора и за лицата с увреждания изглеждат недобре приспособени за бързите демографски промени, през които преминава страната, сочи ЕК.

Образователната система има ограничен капацитет за включване на уязвимите групи и за предоставяне на учащите се на необходимите им умения. Децата от семейства с по-нисък социалноикономически статус, особено от ромски семейства, изглежда не се ползват с равни възможности за образование, включително образование в ранна детска възраст. Новоприетото законодателство и стратегиите за образование и обучение все още не са превърнати в конкретни мерки, е отбелязано в документа.

Високият дял на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, остава едно от основните икономически и социални предизвикателства. Сред групите с висок риск са децата, ромите и хората, живеещи в селски райони. Системата за социална закрила (включително общия минимален доход) изглежда не осигурява достатъчна подкрепа и активизирането на хората на социални помощи остава ниско. Фрагментираността на агенциите, подкрепящи тези групи, продължава да възпрепятства ефективния съгласуван отговор на това предизвикателство, е посочено в докрада.

 

 

#Европейска комисия #корупция #частни инвестиции #пенсионна реформа #здравеопазване #образование #бизнес

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Анкета

Повлия ли инфлацията на джоба ви?