Текущата сметка с излишък 1.49 млрд. евро

Текущата сметка с излишък 1.49 млрд. евро
Източник: БНБ
A A+ A++ A

За януари–септември 2011 г. текущата сметка, която изразява движението на стоки, услуги и доходи от и към страната, е положителна – 1.49 млрд. евро (3.8% от БВП), в сравнение с деветмесечието на 2010 г., когато излишъкът по текущата сметка беше 395.3 млн. евро (1.1% от БВП), сочат данни на Българската народна банка.

Основен фактор за увеличението на салдото по текущата сметка е по-ниският търговски дефицит (с 943.9 млн. евро).

За септември 2011 г. текущата сметка е положителна в размер на 119.7 млн. евро, при положителна в размер на 290.2 млн. евро за същия месец на миналата година. Основни фактори за намалението са по-високите дефицити по Търговския баланс (с 64.8 млн. евро) и по статия „Доход“ (с 32 млн. евро), както и по-ниското салдо по статия „Текущи трансфери“ (с 84.3 млн. евро).

Търговското салдо за януари–септември 2011 г. е отрицателно в размер на 780.2 млн. евро (2.0% от БВП) при отрицателно салдо от 1.72 млрд. евро (4.8% от БВП) за януари–септември 2010 г. За септември 2011 г. то също е отрицателно – 185.2 млн. евро, при отрицателно салдо от 120.5 млн. евро за септември 2010 г.

Износът (FOB) за януари–септември 2011 г. е за 14.846 млрд. евро при 11.248 млрд. евро за януари–септември 2010 г., което е увеличение от 32.0%, при ръст на годишна база от 33.1% за януари–септември 2010 г. През септември 2011 г. износът (FOB) е 1.69 млрд. евро при 1.43 млрд. евро за септември 2010 г., което е повишение от 18.1% при увеличение на годишна база от 37.3% за септември 2010 г.

Вносът (FOB) за януари–септември 2011 г. е 15.627 млрд. евро при 12.972 млрд. евро за януари–септември 2010 г. На годишна база той нараства с 20.5% при увеличение на годишна база от 10.7% за януари–септември 2010 г. През септември 2011 г. вносът (FOB) e 1.88 млрд. евро при 1.55 млрд. евро през септември 2010 г., което е увеличение с 20.8% при ръст на годишна база от 17.6% за септември 2010 г.

Салдото по услугите за януари–септември 2011 г. е положително в размер на 2.08 млрд. евро при положително салдо от 1.9 млрд. евро за януари–септември 2010 г. За септември 2011 г. салдото по статията е положително – 298.7 млн. евро, при положително от 288.1 млн. евро за септември 2010 г.

Салдото по статията „Доход за януари–септември 2011 г.“ е отрицателно в размер на 1.16 млрд. евро при отрицателно салдо от 1.03 млрд. евро за януари–септември 2010 г. За септември т.г. салдото по статията също е отрицателно – 95.1 млн. евро, при отрицателно от 63.1 млн. евро за септември 2010 г.

Нетните постъпления от текущи трансфери за януари–септември 2011 г. възлизат на 1.35 млрд. евро (3.4% от БВП) при 1.24 млрд. евро (3.4% от БВП) за януари–септември 2010 г. За септември 2011 г. статията „Текущи трансфери, нето“ е положителна в размер на 101.4 млн. евро при положителна от 185.7 млн. евро за септември 2010 г.

Капиталовата сметка за януари–септември 2011 г. е положителна. Тя е 181.2 млн. евро при положителна от 151.1 млн. евро за януари–септември 2010 г.

Финансовата сметка за януари–септември 2011 г. е отрицателна – 1.67 млрд. евро, при отрицателна сметка от 532.7 млн. евро за януари–септември 2010 г.

За отчетния период статията „Грешки и пропуски“ има отрицателна стойност в размер на 115.5 млн. евро. За януари–септември 2010 г. статията е също отрицателна - 463 млн. евро.

Общият баланс за януари–септември 2011 г. е отрицателен, в размер на 102.5 млн. евро, при отрицателен общ баланс от 449.3 млн. евро за януари–септември 2010 г.

За януари–септември 2011 г. резервните активи на БНБ намаляват със 102.5 млн. евро при отчетен спад от 449.3 млн. евро за същия период на 2010 г. През септември 2011 г. те се увеличават с 21.3 млн. евро при ръст от 341.1 млн. евро за септември 2010 г.

#дефицит #излишък #услуги #стоки #текуща сметка #салдо #внос #износ #деветмесечие #БНБ #Българска народна банка

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай