Детските градини и ясли стават безплатни

13 декември 2021, понеделник / 18:51;
Детските градини и ясли стават безплатни

Това е записано в коалиционното споразумение на партиите, които съставят бъдещия кабинет

Какви мерки още са предвидени в социалната сфера?

Втората година на майчинството да бъде равна на една минимална работна заплата в бюджет 2022, държавните и общинските детски ясли и детски градини да бъдат безплатни, да има ваучерна схема за подпомагане на неприетите деца в детски градини, а пенсионерите да не получават по-малка обща сума на пенсия плюс добавка в сравнение с тази година. Това е част от заложеното в частта “Труд и социална политика” на Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г, подписано от коалиционните партньори, предаде БТА.

В споразумението са договорени следните краткосрочни мерки и цели – еднократна помощ в размер на една минимална работна заплата за самостоятелно наети в области с невъзможност за работа поради наложени COVID мерки, еднократна помощ в размер на една минимална работна заплата за родители останали вкъщи, за да гледат децата си заради затворени училища и детски градини поради COVID мерки. Удължаване на текущите мерки за бизнеса до края на COVID ситуацията, оценка на ефективността на текущия пакет от мерки за подпомагане на гражданите в условията на COVID, възможност за разсрочено плащане на енергийните сметки и осигуряване на дърва за огрев, чрез контрол върху пазара и износа, са също сред договорените краткосрочни мерки и цели.

По отношение на краткосрочната политика за възрастни хора и пенсионери е заложено с бюджет 2022 пенсионерите да не получават по-малка обща сума на пенсия плюс добавка, доплащане през социалната система за пенсии под линията на бедност. Всички плащания несвързани с осигурителния принос да бъдат за сметка на социалната система, при планиране на бюджет 2022 да се проведат работни групи със служители от социалните услуги, МФ и МТСП, се предвижда още в споразумението.

Средносрочните и дългосрочните мерки и цели, които си поставя споразумението, включват безплатни държавни и общински детски ясли и детски градини с бюджет 2022 и ваучерна схема за неприетите деца, които отговарят на условията за прием.

Предвижда се да се разгледат възможности за изграждане на допълнителни детски градини и ясли, и евентуално алтернативни методи за детска грижа, които са съобразени с дългосрочните мерки за регионално развитие.

Заложено е втората година на майчинството да бъде равна на една минимална работна заплата в бюджет 2022, да се обсъди и разгледа механизмът за обезщетение на осигурените работещи майки през втората година на майчинството. Безплатни лекарства за малолетни до 14 години, прозрачен законовоопределен автоматичен механизъм за определяне на минималната заплата, който е базиран на европейската директива и след консултации със социалните партньори МРЗ да бъде 50 процента от средната работна заплата, предвижда споразумението.

Максималният осигурителен доход да бъде обвързан с определен коефициент към средната работна заплата, след консултации със социалните партньори, минимална добавка за нощен труд, базирана на европейските норми и след консултации със социалните партньори и адекватно определяне на линията на бедност според европейската методика, е заложено в проекта на споразумение в частта на средносрочните и дългосрочните цели.

Споразумението предвижда още обвързване на минималното обезщетение за безработица с минималната работна заплата, след консултации със социалните партньори, транспониране на директивата на ЕС за гъвкаво работно време и гъвкаво използване на отпуски, създаване на дигитални трудови книжки, регламентиране на дистанционната работа в Кодекса на труда.

Партньорите са се договорили да се разработи дългосрочна стратегия по доходите, да има конкретни стъпки за преодоляване на недостига на квалифицирана работна ръка, включително улеснен достъп до пазара на труда на работници с български произход и чуждестранни граждани, които са завършили образованието си в България.

По отношение на връзката между образованието и пазара на труда се предвижда уреждане на облекчен режим на доброволни стажове по време на лятната ваканция на учениците, насърчаване на активното участие на работодателите в програмите за допълнителна квалификация и преквалификация.

В споразумението е заложено преразглеждане на стратегията за дългосрочна грижа: електронно управление на услугите в домашна среда, включително на патронажна грижа, преразглеждане на капацитета, качеството и ефективността на услугите, обособяване на грижата за възрастни хора с отделен бюджет, като част от здравната грижа. Заложено е да има дебат по темата грижата да бъде част от осигурителната система или от социалното подпомагане .

Създаване на пътна карта и регистър на всички групи с необходимост от социална подкрепа, анализ на използването на ваучерите за храна и прецизиране на месечната база и квотата, съкращаване на документооборота за използване на социални услуги и намаляване на администрацията, както и електронно управление и единна система на социалните плащания и услуги, се залага в споразумението.

За изработване на законодателна програма за социални мерки, ревизия и постоянен контрол на средствата, качеството и ефективността на социалните услуги са се споразумели партньорите.

Залага се и цел да се намали изоставянето на деца в институции, като се изработи план за реинтеграция в семействата, цялостен междуинституционален механизъм за превенция на изоставяне на деца, ревизия на процеса и изразходването на средствата за деинституционализация.

Създаване на регистър за насилници и педофили, с влезли в сила присъди и решения с изричен ограничителен характер при предоставяне на определени административни услуги и механизъм за координация между институциите, се предвижда в споразумението. Да се постави на обсъждане изграждането на механизъм за засилване на превенцията, например в случаите на регистрирани и проверени сигнали преди наличието на активна присъда, си поставят за цел коалиционните партньори.

Ще бъде направен преглед и усъвършенстване на програмите за обучение и квалификация на работещите в социалната сфера, анализ, ревизия и реформа на агенциите в социалната система.

Предвижда се контрол на отпускането на социални помощи на трудоспособни, преглед на здравната грижа за здравно неосигурени.

Заложени са и съвместни проверки между НАП и ГИТ и засилен контрол, след провеждане на тримесечна разяснителна кампания, големи глоби и криминализиране на доплащането на ръка над официално договорените плащания за труд. Под санкции ще попадат работодателите, счетоводителите и работещите.

Постигнат е консенсус за необходимостта от допълнително обсъждане, анализиране и предоговаряне на обществено обсъждане в рамките на 3 месеца на следните политики за младите семейства: еднократна помощ при раждане на първо дете 500 лв.; второ дете 1000 лв.; трето дете 1500 лв.; всяко следващо по 200лв.; увеличаване на еднократната помощ за майки редовни студенти до 10 минимални работни заплати ; еднократна помощ до 10 минимални работни заплати за родители, които са се осигурявали през последните 24 месеца; еднократна помощ до 300лв. за всички деца от 1ви до 4ти клас, давана в началото на всяка учебна година. Ще бъдат обсъдени и възможностите за данъчен кредит в размер на 6000лв. за дете на работещи родители; нулев ДОД върху доход от труд на лица под 26г; безплатни учебници за всички ученици от 1ви до 12ти клас; безплатни инвитро процедури; месечна добавка на база заетост за родители, които живеят и се осигуряват в България в размер на 24 минимални работни заплати, платени на равни месечни вноски до навършване на 7 години на детето; еднократната помощ за ученици да бъде въведена за всички класове от 1 до 12 и да бъде обвързана с присъствието на децата в училище.

Споразумението си поставя за цел и осигуряване на достатъчен брой на ясли и детски градини, създаване на постоянни комбинирани стимули за връщане на родителите на работа; транспониране на директивата за баланс на личен и професионален живот и директивата за прозрачност на трудовите взаимоотношения.

В рамките на 6 месеца да се направи анализ за справедлива актуализация на пенсиите и създаване на нов механизъм, който да е устойчив във времето, се предвижда в споразумението. Заложен е пълен анализ на пенсионната система и план за цялостна пенсионна реформа с оглед базиране на реалния принос към системата съвместно със социалните партньори; анализ на категориите труд за пенсиониране; възможности за повишаване на коефициента на заместване на дохода; увеличаване на тежестта на всяка година трудов стаж след пенсионна възраст.

Предвидено е в срок от 6 месеца да се анализират следните политики за хората с увреждания:

промени в законодателство гарантиращо равното право на труд на хората с увреждания;

Държавна агенция за хора с увреждания; ТЕЛК реформа с цел отделяне на медицинската диагноза от работоспособността и социалната подкрепа; надграждане на регистъра за хора с увреждания;

възстановяване на националния раков регистър; промени за засилване на контрола и проверките относно достъпност на средата;рампи за хора с увреждания в градския транспорт и стикери за сигнализация при нередности; кампания за активно включване в програмите за заетост на хора с увреждания.

Предвидено е премахване на системата на ТЕЛК и преминаване към международната системата на ICF; система за преквалификация и връщане на хората с увреждания към пазара на труда; насърчаване на работодателите за наемане на хора с увреждания, чрез покриване на част от осигуровките; въвеждане на система за стимулиране на работодателите да извършват преквалификацията на хора с увреждания.

Ще се направи изменение на Закона за лична помощ, включващо премахване на ТЕЛК решение като условие за достъп до лична помощ, увеличаване на часовете от 12 часа – това ще бъде спешно обсъдено в срок до 3 месеца.

В споразумението е предвидено дефиниране на енергийна бедност и минимално количество вода за питейни нужди и битово потребление в срок от 6 месеца, определяне на кой и как се предоставя целевото подпомагане; изработване на цялостен механизъм; въвеждане на линия на енергийна бедност за използване само за дългосрочни мерки; разширяване на обхвата и финансиране на текущата програма за енергийно бедни домакинства.

Заложено е и обществено обсъждане на Наредбата за качество на социалните услуги, като в срок от 6 месеца да бъде завършена националната карта на потребностите и предлагането на социални услуги, приемане на национална стратегия за детето и дефиниране на понятията благосъстояние и детска бедност в срок от 12 месеца, като и преглед на ефективността и разходите на центровете за квалификация и преквалификация в срок от 6 месеца