80/20 ще стане схемата 60/40 за работещи в туризма и транспорта

22 май 2020, петък / 20:37;
80/20 ще стане схемата 60/40 за работещи в туризма и транспорта
iNews

Схемата за подпомагане на заетостта 60/40 може да продължи да действа и след 1 юли, но с изменения, които позволяват включване на повече сектори и подпомагане на някои от тях в по-голям размер.

Това ще е възможно при получено одобрение от Европейската комисия, стана ясно вчера при обсъждането от тристранния съвет на промяна в Постановление № 55 и на секторни мерки за стимулиране на икономиката. Голяма част от тях получиха подкрепа от социалните партньори и са минали през одобрението на отрасловите съвети за тристранно сътрудничество. Очаква се финално произнасяне и от правителството.

Сред внесените предложения за мярката 60/40, получили одобрение от социалните партньори, е на КНСБ - за секторите „Туризъм“ и „Транспорт“ тя да бъде трансформирана в 80/20, като включва и новоназначени работници. Мотивът е, че тези два сектора са пряко засегнати от въведеното извънредно положение и се нуждаят от по-съществена държавна подкрепа.

КНСБ предлага още към икономическите дейности, които могат да участват в схемата, да бъде добавен и сектор „Селско стопанство“. Това получи единодушна подкрепа от социалните партньори. За да се реализа е необходима нотификация от ЕК. Предложението, инициирано от Федерацията на независимите федерации от земеделието към КНСБ, е в резултат на наблюдения и сигнали за силно засегнати браншове като отглеждане на свине, горско и рибно стопанство. При тях, особено в селските райони, определени категории работници са с преустановена дейност и е необходима компенсация за запазване на заетостта им.

За секторите „Туризъм“ и „Транспорт“, които са сред най-засегнатите в кризата, социалните партньори подкрепиха и следните предложения на КНСБ:

За да се стимулира бързото излизане от кризата, социалните партньори одобриха и следните мерки, предложени от КНСБ и насочени към важни за икономиката сектори:

По тази мярка има обща позиция на ФНСС към КНСБ и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” -  КТ „Подкрепа”. Тя ще допринесе за повишаване на финансовата стабилност в процеса на възстановяване от кризата, за стимулиране на инвестиционната активност и намаляване на междуфирмената задлъжнялост.

И тази мярка е инициирана от ФНСС към КНСБ и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” -  КТ „Подкрепа”. Мотивът е, че ЕК слага особен акцент върху ролята на обществените поръчки в периода на възстановяване след кризата. Мащабни инфраструктурни проекти ще осигурят допълнителна заетост и подем в икономиката като цяло чрез изграждането на нова и модерна производствена, пътна, комункационна, социална и жилищна инфраструктура.

Осигуряване на целево финансиране на проекти за саниране на жилища и енергийна ефективност при свобода за кандидатстване, външно финансиране от европейски програми и задължително участие (съфинансиране в разумни размери) от кандидатите за включване.

По предложението има обща позиция на ФНСС към КНСБ и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване”- КТ „Подкрепа”. Аргументът е, че мярката ще има положителен ефект не само в областта на енергийната ефективност, но и в повишаване на заетостта и доходите, подобряване на социалната среда и условията на живот на населението. Подобреният достъп и съфинансирането ще допринесат за по-голяма прозрачност на мярката и контрол върху качеството на изпълнение.

Предложението е направено от СФ Металици. Споделено е в обща позиция с БАМИ.  Компенсирането на  разходите за високата цена на електроенергията,  поради санкциите за парникови газове на електропроизводителите, е от приоритетен интерес.

Тази мярка ще даде възможност за задълбочен и обективен финансово-технически анализ на всички последствия от извънредното положение и икономическата криза върху енергийните предприятия, както и за осъществяване на вече обявени намерения за промени на енергийния пазар и за въвеждане на мерки за подкрепа на индустриални потребители. Отлагането на ценовото решение за 2020-2021 г. ще намали рисковете за неблагоприятно финансово въздействие за потребителите на свободен пазар и за основните генериращи дружества у нас, но няма да се отрази негативно за потребителите на регулиран пазар.

Прилагането на предвидените мерки за енергийна ефективност, които изискват значителни инвестиции както от енергийни дружества, така и от крайни потребители, следва да се преразгледат, като се отразят ефектите от извънредното положение. Същевременно, за постигане на резултати в областта на енергийната ефективност, е добре да се предложи съвместното им прилагане заедно с мерките за финансово подпомагане след кризата, кето ще облекчи финансовата тежест за задължените лица.

КНСБ предлага още да отпадне внасянето на дължими месечни вноски от приходите на енергийните предприятия във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС). Те са 5 на сто от продадената електрическа енергия, услугите за достъп и пренос на електрическа енергия и природен газ.

Така мярка към момента не среща одобрението на всички работодателски организации, но и по нея се върви към консенсус. Водят се интензивни преговори с Министерството на енергетиката и има разбиране за необходимостта и важността й.

Според КНСБ е нецелесъобразно предприятия от енергийния сектор, които не формират печалба, да бъдат облагани с допълнителни разходи. Припомняме, че фондът бе създаден с цел финансово стабилизиране на българския електроенергиен сектор чрез редуциране на текущия дефицит в НЕК. За първото тримесечие на 2020 г. НЕК излиза на печалба, а приходите във Фонда от продажба на емисии значително надвишават постъпленията от други пера, включително и на тези по чл.36е от ЗЕ.